தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் வழங்கும் கட்டற்ற ஆக்கங்கள்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்திற்குப் பதிப்புரிமை உள்ள அனைத்து ஊடக ஆக்கங்களும் (உரை, படிமங்கள், ஒலிக்குறிப்புகள், நிகழ்படங்கள், தரவு முதலியன) படைப்பாக்கப் பொதுமங்கள் ஆக்குநர்சுட்டு-பகிர்வுரிமை 4.0 என்னும் உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்படுகின்றன. இவ்வாக்கங்களைப் பகிரும் போது தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் என்ற நிறுவனப்பெயரை ஆக்குநர்சுட்டாகக் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த கட்டற்ற ஆக்கங்களின் முழுமையான பட்டியல் இங்கு இற்றைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.