பாடங்கள் - Lessons

பார்வையாளர் -
Visitor -

மழலைக் கல்வி - Primer Education
BP00. மழலைக் கல்வி - Primer education
 
பயிற்சி - Exercise
தமிழ்ச் சொல்லாற்றல் பயிற்சி - Tamil Word Power Exercise
 

கணினி பற்றிய அடிப்படைப் பாடங்கள் - Course On Computer Concepts (CCC) (NIELIT)

      தகவல் தொழில்நுட்பம் - ஓர் அறிமுகம் - (Introduction to Information Technology)
       

அறிமுகம் (Introduction)

       

அலுவலகத் தானியக்கமாக்கத் தொகுப்புகள் (Office Automation Packages)

       

தகவல் தொழில்நுட்பமும் தகவல் தொடர்பும் (Information Technology and Communications)

       

தகவல் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடுகள் (Information Technology Applications)

சான்றிதழ்க் கல்வி - Certificate Course
BB00.அடிப்படைநிலை - Basic Level
BM00.இடைநிலை - Intermediate Level
BA00.மேல்நிலை - Advanced Level
மேற்சான்றிதழ்க் கல்வி - Higher Certificate Course
HG10. நிலை 1 - Grade 1
HG20. நிலை 2 - Grade 2
HG30. நிலை 3 - Grade 3
   
 

 இளநிலை (தமிழியல்) - B.A. (Tamilology)

   

 பகுதி 1 - Part 1

      P101. சிறுகதையும் புதினமும்
        P1011. சிறுகதை - 1
        P1012. சிறுகதை - 2
        P1013. புதினம் - 1
        P1014. புதினம் - 2
      P102. உரைநடையும் நாடகமும்
        P1021. உரைநடை - 1
        P1022. உரைநடை - 2
        P1023. நாடகம் - 1
        P1024. நாடகம் - 2
      P103. இக்காலக் கவிதையும் சிற்றிலக்கியமும்
        P1031. இக்காலக் கவிதை - 1
        P1032. இக்காலக் கவிதை - 2
        P1033. சிற்றிலக்கியம் - 1
        P1034. சிற்றிலக்கியம் - 2
      P104. காப்பியங்களும் சங்க இலக்கியமும்
        P1041. காப்பியங்கள் - I
        P1042. காப்பியங்கள் - II
        P1043. சங்க இலக்கியம் - I
        P1044. சங்க இலக்கியம் - II
   
 பகுதி 2 - Part 2
      P201. மொழிபெயர்ப்பியல்
        P2011. மொழிபெயர்ப்பியல் அறிமுகம்
        P2012. மொழிபெயர்ப்பு - வரலாறு
        P2013. மொழிபெயர்ப்பியல் சொல்லாக்கம்
        P2014. மொழிபெயர்ப்பு வகைகள்
      P202. சமயத்தமிழ் இலக்கியம்
        P2021. சைவம்
        P2022. வைணவம்
        P2023. சமணம், பௌத்தம்
        P2024. கிறித்தவம்,  இஸ்லாம்
      P203. படைப்பிலக்கியம்
        P2031. கவிதை
        P2032. புதினம்
        P2033. சிறுகதை
        P2034. நாடகமும் உரைநடையும்
      P204. இதழியல்
        P2041. இதழியல் - ஓர் அறிமுகம்
        P2042. செய்தி சேகரித்தலும் எழுதுதலும்
        P2043. இதழ்களின் உள்ளடக்கம்
        P2044. அச்சிடுதலும் பதிப்பித்தலும்
   
பகுதி 3 - Part 3
   
  I. பட்டயம் - Diploma
      C011. இருபதாம் நூற்றாண்டுக் கவிஞர் இருவர்
        C0111. பாரதியார் கவிதை உலகம் - 1
        C0112. பாரதியார் கவிதை உலகம் - 2
        C0113. பாரதிதாசன் கவிதை உலகம் - 1
        C0114. பாரதிதாசன் கவிதை உலகம் - 2
      C012. இடைக்கால இலக்கியம்
        C0121. அறநூல்கள் - 1 (கீழ்க்கணக்கில் அறம்-திருக்குறள் நீங்கலாக)
        C0122. அறநூல்கள் - 2 (ஏனைய அற நூல்கள்)
        C0123. சிற்றிலக்கியங்கள் - 1 (அக இலக்கியங்கள்)
        C0124. சிற்றிலக்கியங்கள் - 2 (புற இலக்கியங்கள்)
      C021. இலக்கணம் - 1 (எழுத்து)
        C0211. மொழி அமைப்பு
        C0212. எழுத்தின் பிறப்பும் பத இலக்கணமும்
        C0213. புணர்ச்சி - 1
        C0214. புணர்ச்சி - 2
      C031. தமிழகப் பண்பாட்டு வரலாறு
        C0311. பண்பாட்டு வரலாறு - 1
        C0312. பண்பாட்டு வரலாறு - 2
        C0313. பண்பாட்டு வரலாறு - 3
        C0314. காசும் கல்வெட்டும் காட்டும் பண்பாடு
   
  II. மேற்பட்டயம் (கூடுதல் தாள்கள்) - Higher Diploma
      A011. காப்பிய இலக்கியம்
        A0111. ஐம்பெருங் காப்பியங்களும் ஐஞ்சிறு காப்பியங்களும்
        A0112. பெரியபுராணம், கம்பராமாயணம், வில்லி பாரதம், பெருங்கதை
        A0113. தேம்பாவணி, சீறாப்புராணம், பிற கிறித்தவ இசுலாமியக் காப்பியங்கள்
        A0114. 20.ஆம் நூற்றாண்டுக் காப்பியங்கள்
      A021. இலக்கணம் - 2 (சொல்)
        A0211. பெயர்ச்சொல்
        A0212. வினைச்சொல்
        A0213. இடைச்சொல், உரிச்சொல்
        A0214. சொற்றொடரியல்
      A031. தமிழக வரலாறு
        A0311. சங்க காலம்
        A0312. இடைக்காலம் - 1
        A0313. இடைக்காலம் - 2
        A0314. ஐரோப்பியர் காலம், தற்காலம்
      A041. இலக்கிய வரலாறு
        A0411. இலக்கிய வரலாறு - 1 (தொடக்கம் முதல் கிபி. 5 ஆம் நூற்றாண்டு வரை)
        A0412. இலக்கிய வரலாறு - 2 (கி.பி. 6 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி. 10 ஆம் நூற்றாண்டு வரை)
        A0413. இலக்கிய வரலாறு - 3 (கி.பி. 11 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி. 15 ஆம் நூற்றாண்டு வரை)
        A0414. இலக்கிய வரலாறு - 4 (கி.பி. 16 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி. 20 ஆம் நூற்றாண்டு வரை)
      A051. மொழி வரலாறு - 1
        A0511. மொழி அமைப்பும் வரலாறும்
        A0512. பழங்காலத் தமிழ்
        A0513. இடைக் காலத் தமிழ்
        A0514. தற்காலத் தமிழ்
      A061. நாட்டுப்புறவியல்
        A0611. நாட்டுப்புறவியல் - வரலாறு
        A0612. நாட்டுப்புறவியல் - கதைப்பாடல்கள்
        A0613. நாட்டுப்புறவியல் - இலக்கியங்கள்
        A0614. நாட்டுப்புறவியல் - மரபுகள்
   
  III. பட்டம் (கூடுதல் தாள்கள்) - Degree
      D011. பண்டைய இலக்கியம்
        D0111. நற்றிணையும் குறுந்தொகையும் (அக இலக்கியம் - 1)
        D0112. ஐங்குறுநூறும் அகநானூறும் (அக இலக்கியம் - 2)
        D0113. சிறுபாணாற்றுப்படை (புற இலக்கியம் - 1)
        D0114. புறநானூறும் பதிற்றுப்பத்தும் (புற இலக்கியம் - 2)
      D021. இலக்கணம் - 3 (பொருள்)
        D0211. நம்பி அகப்பொருள் - 1
        D0212. நம்பி அகப்பொருள் - 2
        D0213. புறப்பொருள் வெண்பாமாலை - 1
        D0214. புறப்பொருள் வெண்பாமாலை - 2
      D031. இலக்கணம் - 4 (யாப்பு, அணி)
        D0311. யாப்பருங்கலக்காரிகை - 1
        D0312. யாப்பருங்கலக்காரிகை - 2
        D0313. தண்டியலங்காரம் - 1
        D0314. தண்டியலங்காரம் - 2
      D041. மொழி வரலாறு - 2
        D0411. எழுத்து மாற்ற வரலாறு
        D0412. சொல் மாற்ற வரலாறு
        D0413. பொருள் மாற்ற வரலாறு
        D0414. ஒலி மாற்ற வரலாறு
      D051. தமிழகக் கலைகள்
        D0511. கட்டடக் கலை
        D0512. சிற்பக்கலை, ஓவியக்கலை
        D0513. இசைக்கலை
        D0514. நாடகக் கலை, நாட்டியக்கலை
      D061. இலக்கியத் திறனாய்வு
        D0611. இலக்கியத் திறனாய்வு
        D0612. திறனாய்வும் அணுகுமுறையும்
        D0613. திறனாய்வாளர்கள்
        D0614. புதிய பரிமாணங்கள்
     
    குறிப்பு :
      1.
C0 தொகுதியின் தாள்களில் மட்டும் தேர்வு எழுதிச் சராசரியாக 2.5 தரப் புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றால் பட்டயம் பெறலாம்.
      2.
C0 மற்றும் A0 தொகுதியின் தாள்களில் மட்டும் தேர்வு எழுதிச் சராசரியாக 2.5 தரப் புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றால் மேற்பட்டயம் பெறலாம்.