கி.சிவகுமார்

கல்வித்தகுதி : பி.லிட், பி.எட், எம்.ஏ, எம்.எட், எம்ஃபில்
சைவசித்தாந்தம், (பட்டயம்)
சோதிடவியல் (பட்டயம்)
எம்ஃபில் ஆய்வேடு : ‘கந்தர் அலங்காரம்-ஓர் ஆய்வு
பணி : தமிழ் விரிவுரையாளர்,
திரு.கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக்கல்லூரி,
விருத்தாசலம் - 606001.

முன்