வினைச்சொல்

1.

வினைச்சொல்லின் பொது இலக்கணம்

2.

தன்மை
வினைமுற்றுகள்

3.

முன்னிலை
வினைமுற்றுகள்

4.

படர்க்கை
வினைமுற்றுகள்

5.
6.