தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2. புராணச் சார்புக் கதைப்பாடல் - வரையறுக்க.

இதிகாசங்களில் காணப்படும் ஒரு சிறந்த சிறு நிகழ்ச்சியைக் கருவாகக் கொண்டு பரந்த அளவில் கற்பனை கலந்து பாடலாகப் புனைந்து எழுதப்பட்டக் கதைப்பாடலை புராணச் சார்புக் கதைப்பாடல் என வரையறை செய்வர்.