தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

4. புலந்திரன் யாருடைய மகன்?

புலந்திரன், அருச்சுனன் - அல்லியின் மகன் ஆவான்.