தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

5. ஏணியேற்றம் கதைப்பாடலின் நாயகன் யார்?

ஏணியேற்றம் கதைப்பாடலின் நாயகன் துரியோதனன் ஆவான்.