தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

7. கதைப் பாடல்கள் என்னென்ன பெயர் முடிவுகளைக் கொண்டுள்ளன?

கதை, கதைப்பாடல், மாலை, குறம், ஏணியேற்றம் போன்ற பெயர் முடிவுகளைக் கதைப்பாடல்கள் கொண்டு விளங்குகின்றன.