தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

 

3.

மரம் சார்ந்த கலைத் தொழிலில் ஈடுபடும் இனத்தினர் எப்பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றனர்?

மரம் சார்ந்த கலைத் தொழிலில் ஈடுபடும் இனத்தினர் கம்மாளர், தச்சர், ஆசாரி போன்ற பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றனர்.முன்