தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

 

4.

பச்சை குத்துதல் என்றால் என்ன?

உடலில் பச்சை வண்ணத்தில் ஊசி கொண்டு பல்வேறு வடிவங்களை வரைந்து அழகுபடுத்திக் கொள்வது பச்சை குத்துதல் எனப்படும்.முன்