தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

 

5.

கோலம் தொடர்பான நம்பிக்கை யாது?

தெய்வங்களை ஈர்க்கும், செல்வ வளம் பெருகச் செய்யும் என்பது கோலம் தொடர்பான நம்பிக்கையாகும்.முன்