தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2.

மூதுரையின் கடவுள் வாழ்த்தில் போற்றப்பட்டுள்ள கடவுள் யார்?

விநாயகப் பெருமான்.


[முன்]