தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 

3.

ஔவையார், யாரை ‘மரம்’ என்று குறிப்பிடுகிறார்?

கற்றவர்கள் அவையில் படிக்கத் தெரியாமல் நிற்பவனை ‘மரம் என்று ஔவையார் குறிப்பிடுகிறார்.

 

[முன்]