தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 

4.

பொன்னின் குடம் உடைந்தால் என்ன ஆகும்?

பொன்னால் செய்யப்பட்ட குடம் உடைந்தால் பொன் ஆகும்.

[முன்]