தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
 

5.

நல்லவர்க்குச் செய்த உதவி எதைப் போன்றது?

நல்லவர்க்குச் செய்த உதவி, ‘கல்மேல் எழுத்துப் போன்றது.

[முன்]