தன் மதிப்பீடு : விடைகள் : I

1. பரணி என்ற சொல்லுக்குரிய பொருள்களைக் குறிப்பிடுக.

நட்சத்திரத்தின் பெயர், காளியையும் யமனையும் தெய்வங்களாகக் கொண்டாடும் நாள்.


முன்