தன் மதிப்பீடு : விடைகள் : I

2. எத்தனை யானைகளைக் கொன்றால் பரணி இலக்கியத்தின் பாட்டுடைத் தலைவன் ஆகலாம்?

ஆயிரம் யானைகள்


முன்