தன் மதிப்பீடு : விடைகள் : I

3. பரணியின் உறுப்புகளில் ஐந்தினைக் குறிப்பிடுக.

கடைதிறப்பு, தேவியைப் பாடியது, பேய்களைப் பாடியது, களம் பாடியது, கூழ் அடுதல்.


முன்