தன் மதிப்பீடு : விடைகள் : I

4. பண்டைய பரணி நூல்களுள் நான்கைக் குறிப்பிடுக.

தக்கயாகப்பரணி, அஞ்ஞவதைப்பரணி, திருச்செந்தூர்ப்பரணி, இரணியன் வதைப்பரணி


முன்