தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3.

தனிநிலை என்றால் என்ன?

உயிர் எழுத்து என்ற வகையிலும் மெய் எழுத்து என்ற வகையிலும் சேராமல் தனியாக இருப்பதால் ஆய்த எழுத்தைத் தனிநிலை என்று கூறுவர்.

முன்