தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II

1.

சுட்டு எழுத்துகள் யாவை?

அ, இ, உ ஆகிய மூன்றும் சுட்டு எழுத்துகள் ஆகும்.

முன்