தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II

3.

வினா எழுத்துகளைக் குறிப்பிடுக.

எ, ஏ, ஆ, ஓ, யா ஆகியவை வினா எழுத்துகள் ஆகும்.

முன்