தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II

6.

போலி என்றால் என்ன?

சொல்லில் ஓர் எழுத்து வரும் இடத்தில் வேறு ஓர் எழுத்து வருவது போலி எனப்படும். அதனால் பொருள் மாறக்கூடாது.

முன்