6.0 பாடமுன்னுரை

தமிழ் மொழியில் சொல்லின் முதலில் வரும் எழுத்துகள் பற்றியும் சொல்லின் இறுதியில் வரும் எழுத்துகள் பற்றியும் முந்தைய பாடத்தில் பார்த்தோம். இந்தப் பாடத்தில் சொல்லின் இடையில் வரும் மெய் எழுத்துகள் பற்றிப் பார்ப்போம். இவ்வாறு சொல்லுக்கு இடையில் மெய் எழுத்து வருவதை இடைநிலை என்று கூறுவர். ஒரு மெய் எழுத்தை அடுத்து எந்த மெய் எழுத்து வர வேண்டும் என்பதற்குச் சில வரையறைகளைத் தமிழ் இலக்கண நூலோர்கள் வகுத்துத் தந்துள்ளனர். அந்த வரையறைகளைப் பற்றி இந்தப் பாடத்தில் காண்போம்.