6.4 ஈர்ஒற்று மயக்கம்

ஒரு மெய் எழுத்துக்கு அடுத்து வேறொரு மெய்எழுத்து, உயிர்மெய் எழுத்துடன் வராமல் தனி மெய் எழுத்தாகவும் வருவது உண்டு. அவ்வாறு இரண்டு மெய் எழுத்துகள் சேர்ந்து வருவதை ஈர்ஒற்று மயக்கம் என்று கூறுவர்.

எடுத்துக்காட்டு: புகழ்ச்சி

இதில் ‘ழ்’ என்னும் மெய் எழுத்துக்குப் பின் ‘ச்’ என்ற மெய் எழுத்து வந்துள்ளது. இந்த ‘ச்’ என்னும் எழுத்து உயிர்மெய்யுடன் சேர்ந்து வராமல் தனி மெய் எழுத்தாகவே வந்துள்ளது.

ஈர்ஒற்று மயக்கம் வரும் இடங்கள்:

ய், ர், ழ் என்னும் மூன்று மெய் எழுத்துகளை அடுத்து, க், ங், ச், ஞ், த், ந், ப், ம் ஆகிய மெய் எழுத்துகள் ஈர்ஒற்றுகளாகச் சேர்ந்து வரும்.

• ‘ய்’ என்னும் எழுத்துடன் ஈர்ஒற்று வருதல்

நாய்க்கால் - க்
வேய்ங்குழல் - ங்
காய்ச்சல் - ச்
மெய்ஞ்ஞானம் - ஞ்
மேய்த்தல் - த்
பாய்ந்தது - ந்
வாய்ப்பு - ப்
செய்ம்மன (செய்யுளில் மட்டுமே வரும்)

• ‘ர்’ என்னும் எழுத்துடன் ஈர்ஒற்று வருதல்

பார்க்கிறாள்
- க்
ர்ங்கோடு
- (ஆத்திமரக்கிளை) - ங்
உயர்ச்சி
- ச்
ஞ்
- வழக்கத்தில் இல்லை.
பார்த்தல்
- த்
ர்ந்து
- ந்
தீர்ப்பு
- ப்
ம்
- வழக்கத்தில் இல்லை.

• ‘ழ்’ என்னும் எழுத்துடன் ஈர்ஒற்று வருதல்

வாழ்க்கை
- க்
பாழ்ங்கிணறு
- ங்
வீழ்ச்சி
- ச்
ஞ்
- வழக்கத்தில் இல்லை
வாழ்த்து
- த்
வாழ்ந்து
- ந்
தாழ்ப்பாள்
- ப்
ம்
- வழக்கத்தில் இல்லை.