மொழி அமைப்பு

1.

தமிழ் இலக்கண அறிமுகம் : எழுத்து,  சொல்.

2.

தமிழ் இலக்கண அறிமுகம் : பொருள், யாப்பு, அணி.

3.

எழுத்து இலக்கணத்தின் அமைப்பு

4.

சார்பு எழுத்துகள்

5.

மொழி முதல், மொழி இறுதி எழுத்துகள்

6.

மெய்ம்மயக்கம்