5) ஏகார இடைச்சொல்லுக்கு முன் வரும் வல்லினம் எவ்வாறு ஆகும்? ஒரு சான்று தருக.
இயல்பாகும். சான்று: அவனே கண்டான்.


முன்