பேரா. கு.வெ.
பாலசுப்பிரமணியன்

1.

காப்பியங்கள்
காட்டும்
தமிழர்
பண்பாடு

2.

கலைகள்
வளர்த்த
பண்பாடு

3.

அறநூல்கள்
வளர்த்த
பண்பாடு

4.

சைவ
வைணவச்
சமயங்கள்
வளர்த்த
பண்பாடு

5.

சமண பௌத்த
சமயங்கள்
வளர்த்த
பண்பாடு

6.

இசுலாம்
கிறித்துவம்
வளர்த்த
பண்பாடு.