தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
2. தளி என்பதன் பொருள் என்ன?

தளி என்பதன் பொருள் கோயில்.

முன்