தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I
4. சாந்திக்கூத்து என்றால் என்ன?

சாந்திக்கூத்து 108 கரணங்கள் கொண்ட கூத்த நிருத்தம்.

முன்