தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

1.

மாறுபடு புகழ்நிலை அணியின் இலக்கணம் யாது?
    கவிஞர், தாம் சொல்லக் கருதிய பொருளைமறைத்து அதனைப் பழித்தற்கு வேறு ஒன்றினைப்புகழ்ந்து உரைப்பது மாறுபடு புகழ்நிலை என்னும் அணிஆகும்.

முன்