தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

2.

மானைப் புகழ்வது யாருக்குப் பழிப்பாயிற்று?

மானைப் புகழ்வது இரவலருக்குப் பழிப்பாயிற்று.

முன்