தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

3.

புகழாப் புகழ்ச்சி அணி என்றால் என்ன?
    பழித்துக் கூறுவது போன்ற முறையினால் ஒருபொருளுக்கு மேம்பாடு தோன்றச் சொல்லுவது புகழாப்புகழ்ச்சி அணி ஆகும்.

முன்