தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

5.

புகழாப் புகழ்ச்சிக்கும், பழிப்பது போலப் புகழ்புலப்படுத்தலுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டைஎழுதுக.

    புகழாப் புகழ்ச்சி, ஒன்றனைப் பழித்துக் கூறுவது,பிறிது ஒன்றற்குப் புகழாய்த் தோன்றுவது ஆகும்.பழிப்பது போலப் புகழ் புலப்படுத்தல் என்பது,ஒன்றனைப் பழித்துக் கூறுவது, அதற்கே புகழாய்த்தோன்றுவது ஆகும்.

முன்