தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

7.

நிதரிசன அணி எத்தனை வகைப்படும்?அவை யாவை?
    நிதரிசன அணி இரண்டு வகைப்படும். அவைபுகழ்மை நிதரிசனம், தீமை நிதரிசனம் என்பன.

முன்