தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

8.

புணர்நிலை அணி என்றால் என்ன?
    வினையாலும், பண்பாலும் இரண்டு பொருளுக்குஒரு சொல்லே முடிக்கும் சொல்லாகப் பொருந்துமாறுசொல்லுவது புணர்நிலை அணி ஆகும்.

முன்