தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I (விடைகள்)

9.

புணர்நிலை அணி எத்தனை வகைப்படும்?அவை யாவை?
    புணர்நிலை அணி இரண்டு வகைப்படும்.அவை வினைப் புணர்நிலை, பண்புப் புணர்நிலைஎன்பனவாம்.

முன்