1.

பண்டைக்கால இசை

2.

தேவாரப் பண்ணிசை

3.

கருவி இசை

4.

கீர்த்தனை இசை

5.

சந்த இசை

6.

தமிழிசை வளர்ச்சி