தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I
1. நாடகம் என்பதை இரண்டு சொல்லாகப் பிரித்துக் காட்டுக.

நாடு + அகம்.