தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

3. பொம்மலாட்டத்தின் இன்னொரு பெயர் என்ன?

பொம்மலாட்டத்தின் இன்னொரு பெயர் மரப்பாவைக் கூத்து.