தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I
4.

தோல்பாவை வளையாமல் இருப்பதற்கு எதைக் கொண்டு தோல்பாவையைத் தைத்தார்கள்?

மூங்கில் தப்பைகளைக் கொண்டு தைத்தார்கள்.