தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I
5. தொடக்க காலத்தில் தமிழ் நாடகங்களுக்குரிய கதைப் பொருளை வெற்றிலிருந்து எடுத்தார்கள்?
தொடக்க காலத்தில் தமிழ் நாடகங்களுக்குரிய கதைப் பொருளை இராமாயணத்திலிருந்தும் மகாபாரத்திலிருந்தும் எடுத்தார்கள்.