தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II

3. கவிஞர் முடியரசன் யாரிடம் தம் தோல்வியை ஒப்புக் கொள்கிறார்?

தம் குழந்தையிடம் ‘தோற்றுவிட்டேன்’ என்று ஒப்புக் கொள்கிறார்.

முன்