தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II

3. ‘காட்டுவாத்து’ என்ன விளைவை ஏற்படுத்துகிறது?

உறங்கும் நம் உள்உணர்வை - மெய்யுணர்வைத் துயில் எழுப்புகிறது.

முன்