தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2.

நாற்பொருள்கள் யாவை?

அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்பன நாற்பொருள்கள் ஆகும்.


முன்