தன்மதிப்பீடு : விடைகள் - I

2) முதல் உலா நூல் எது?

ஆதி உலா, தெய்வீக உலா எனச் சிறப்பிக்கப்பெறும் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் செய்த திருக்கைலாய ஞான உலாவே முதல் உலாவாகும்.