P2032 புதினம்

P20321 படைப்பிலக்கியம் - ஓர் அறிமுகம்
P20322 நாவல் இலக்கியம்
P20323 நாவலின் கூறுகள்
P20324 நாவல் படைத்தல்
P20325 நாவல் படைப்பில் பாத்திரங்கள்
P20326 தற்காலத் தமிழ் நாவல்களின் போக்கு