P20331 - படைப்பிலக்கியமும் சிறுகதையும்
P20332 - தமிழ்ச் சிறுகதையின் போக்குகள்
P20333 - சிறுகதையின் கருப்பொருள்
P20334 - சிறுகதைகளில் சமூகச் சிக்கல்கள்
P20335 - சிறுகதைகளில் தத்துவ நெறிகள்
P20336 - சிறுகதைகளும் பெண் படைப்பாளர்களும்