5. பாண்டியப் பேரரசு எதனால் வீழ்ச்சியுற்றது?
கி.பி. 1311 மற்றும் 1318 ஆகிய ஆண்டுகளில் தில்லியில்
இருந்து படை எடுத்துச் சூறையாடிய மாலிக்காபூர் மற்றும்
குஸ்ரூகான் ஆகியோரின் வருகை, கி.பி. 1323-இலிருந்து 1371
வரை பாண்டி நாட்டில் நிகழ்ந்த சுல்தானியர் ஆட்சி
ஆகியவைகளால் வீழ்ச்சியுற்றது.
முன்