கலைச்சொல் விளக்கம்


A06133 : கருநாடக இசை
3.1.1 ஆதார ஒலி காண்க. பாடம் 1.4.2
சுருதி ஆதார ஒலி, சுருதி என்றும் சொல்லப்படும்.
3.1.2 சுரம்(ஏழிசை) ஒலியின் ஏழு நிலைகள் ஏழிசை எனப்படும்
3.1.3 ஆரோகணம் ஆரோசை, வடமொழியில் ‘ஆரோகணம்’ எனப்படும்
அவரோகணம் அமரோசை, வடமொழியில் ‘அவரோகணம்’ எனப்படும்
இராகம் இனிமையான ஒலித் தொகுப்பு
சம்பூர்ண இராகம் ஏழு சுரங்களைக் கொண்ட இராகம் சம்பூர்ண இராகம் எனப்படும்
சாடவ இராகம் ஆறு சுரங்களைக் கொண்ட இராகம்
ஒளடவ இராகம் ஐந்து சுரங்களைக் கொண்ட இராகம்
3.2 ஜனக இராகம் ஏழு சுரங்களும் இருக்கும் இராகம் ஜனக இராகம். இதற்கு தாய் இராகம், கர்த்தா இராகம், மேள இராகம், மேளகர்த்தா இராகம், சம்பூர்ண இராகம் என்ற பெயர்களும் உண்டு.
ஜன்ய இராகம் ஏழு சுரங்கள் முழுமையாக இல்லாத இராகங்கள் ஜன்ய இராகம் எனப்படும்.
தாய் இராகம் காண்க ஜனக இராகம்
கர்த்தா இராகம் காண்க ஜனக இராகம்
மேள இராகம் காண்க ஜனக இராகம்
மேளகர்த்தா இராகம் காண்க ஜனக இராகம்
சம்பூர்ண இராகம் காண்க ஜனக இராகம்
3.2.1 மேளகர்த்தா இராகம் காண்க ஜனக இராகம்
சுர வகை நுட்ப அலகு வேறுபட்டால் ( frequency) ஒரு
சுர நிலை வேறுபட்டு சுர வகைகள் தோன்றும்.
நுட்பமான சுருதி/அலகு ஓர்ஒலி நிலையின் அலகுக் கணக்கு (frequency)
சுத்தமத்திம இராகம் பிரதி மத்திம (ம1) சுரத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் இராகங்கள்.
பிரதி மத்திமஇராகம் பிரதி மத்திம (ம2 ) சுரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் இராகங்கள்.
சேய் இராகம் ஜன்ய இராகத்திற்கு மற்றொரு பெயர்
வர்ஜ இராகம் ஏழு சுரங்களையும் முழுமையாக எடுக்காத
இராகம்.
வக்ர இராகம் சுரங்கள் ஒழுங்கு மாறி வருவது
உபாங்க இராகம் ஜனக / தாய் இராகத்தின் சுரங்களை எடுக்கும், ஜன்ய / சேய் இராகம் உபாங்க இராகம்
பாவிங்க இராகம் ஜனக / தாய் இராகத்தில் இல்லாத வேறு சுரங்களை எடுக்கும் இராகம் பாவிங்க இராகம்.
3.3 சப்த தாளங்கள் ஏழு வகைத் தாளங்கள்
லகு தாளத்தின் ஒரு அங்கம்
துருதம் இதுவும் தாளத்தின் மற்றொரு அங்கம்
அனுத்துருதம் இதுவும் தாளத்தின் மற்றொரு அங்கம்
3.3.2 சாபு தாளம் தாள வகைகளில் ஒன்று
3.4 அப்பியாசகானம் இசை / பயிற்சிப் பாடங்கள்
சபா கானம் இசை நிகழ்ச்சிகளில் இடம்பெறும் பாடல்கள்
இசை உருப்படி இசைப்பாடல்வகைகள்(Musical Compositions)
3.4.1 சாதாரண கீதம் மிக எளிமையான இசைப்பாடல் வகை
இலக்கண கீதம் இராகத்தின் இலக்கணத்தைக் கூறும் இலகுவான இசைப்பாடல் வகைகள்
சூளாதி வெவ்வேறு தாளங்களில் அமைந்த இலகுவான இசைப்பாடல் வகை
3.4.2 சுரஜதி சுரமும் ஜதியும் கொண்ட ஒரு இசை வகை.இதில் பாடல் உண்டு.
ஜதிசுரம் சுரமும் ஜதியும் கொண்ட ஒரு இசை வகை. இதில் பாடல் இல்லை.
3.4.3 வர்ணம் இது பயிற்சிக்குரிய ஒரு இசை வகை. இசை நிகழ்ச்சிகளிலும் இடம்பெறும்.
பூர்வாங்கம் வர்ணத்தின் முதல் பாதி
உத்ராங்கம் வர்ணத்தின் இரண்டாவது பாதி
தாள வர்ணம் வர்ணத்தின் ஒரு வகை. பயிற்சிக்கு உரியது
பத வர்ணம் வர்ணத்தின் ஒரு வகை. முழுவதும் பாடல் கொண்டது. நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளில் இடம்பெறும்
காலம் பாட்டின் வேக அளவைக் குறிக்கும்.(Tempo)
மத்திம காலம் பாட்டின் விரைவான வேக அளவைக் குறிக்கும். (Fast Tempo)
இராக மாலிகை ஒரே பாடலில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இராகங்களில் பாடல் அமைந்திருக்கும்.
3.4.4 கீர்த்தனை ஓர் இசை வகை. (Musical Compositions)
சிட்டை ஸ்வரம் கீர்த்தனை, வர்ணத்தில் பல்லவி, அனுபல்லவி என்ற அங்கங்களுக்குப் பின்வரும் சுரங்களால் மட்டும் அமையும் பகுதி.
மத்திம கால சரணம் கீர்த்தனையின் சரணப் பகுதியில் பிற்பகுதியை விரைவான வேகத்தில் (Fast Tempo) பாடுதல்
சொற்கட்டுகள் தகதிமி, தகிட போன்ற கோர்வைகள் சொற்கட்டுகள் எனப்படும்
இராகமாலிகை பார்க்க இராகமாலிகை பாடம் 3.4.3
தாள மாலிகை ஒரு பாடல் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தாளங்களில் அமைந்திருப்பது.
3.4.5 பதம் இது நாட்டியத்திற்கு ஏற்ற ஓர் இசை வகை.
3.4.6 தில்லானா இது நாட்டியத்திற்கேற்ற ஓர் இசை வகை.
3.5.2 திமிரி நாதசுவர இசைக்கருவியின் ஒரு வகை
பாரி நாதசுவர இசைக்கருவியின் மற்றொரு வகை
சீவாளி நாதசுவர கருவியின் வாய் வைத்து ஊதும் பகுதி.
ஒத்து நாதசுவரம் இசைப்பதற்கு ஆதார ஒலி தரும் கருவி
3.5.3 தாளம் வீணை என்னும் இசைக்கருவியில் இசை பெருக்கும் ஒரு வகை இசை அமைப்பு
3.5.4 வலந்தலை மிருதங்க இசைக்கருவியின் வலப்பக்கம்
தொப்பி மிருதங்க இசைக்கருவியின் இடப்பக்கம் தொப்பி
3.6.2 சமஷ்டிசரணம் பல்லவி, அனுபல்லவி பகுதிகள் பாடப்பெறும் வேகத்தை விட அதிக வேகத்தில் (Fast Tempo) பாடப்படும் சரணப் பகுதி